ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Co Pozostało?, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Teresę Krokowicz, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Izabelę Podsiadłowską - Skąpską w kancelarii notarialnej w Poznaniu, ul. Fredry 1/14, w dniu
08.07.2016 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Właściwym Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Poznaniu.

§ 2

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

§ 3

Fundacja ma osobowość prawną. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§ 4

1. Głównym terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może również realizować projekty, zgodne z celami statutowymi Fundacji, poza granicami Polski.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Cel główny Fundacji:

Celem Fundacji jest wspieranie społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego rozwoju rodziny, wychowania młodzieży, integracji międzypokoleniowej oraz przezwyciężania ubóstwa i walki z wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:

Celami szczegółowymi Fundacji są:

1. W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
a) Wdrażanie do rzetelnej nauki oraz wspieranie idei samokształcenia.
b) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
c) Propagowanie więzi międzypokoleniowych, integracji pokoleń oraz wykorzystanie ich wzajemnego potencjału.
d) Rozwój zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.
e) Prowadzenie i promowanie działalności badawczej w obszarze zgodnym z celami Fundacji.
f) Wspieranie placówek oświatowych oraz organizacji zajmujących się edukacją.
g) Wspieranie idei prawidłowego rozwoju i wychowania młodzieży na podstawie uniwersalnych wzorców ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektu obywatelskiego, patriotycznego
i chrześcijańskiego.

2. W zakresie pomocy społecznej:
a) Działanie na rzecz zwalczania biedy, wyrównywania szans grup słabszych, osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
b) Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (m.in. ze względu na chorobę, niepełnosprawność, utratę osoby bliskiej, samotność, uzależnienie, kłopoty finansowe).
c) Zapewnienie opieki m.in. nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz chorymi.

3. W zakresie edukacji obywatelskiej:
a) Propagowanie wśród młodzieży postaw życiowych wyrażanych w działalności przedwojennych organizacji takich jak: Pomoc Bratnia, Harcerstwo, Sodalicja Mariańska i inne.
b) Kształtowanie postawy obywatelskiej poprzez zainteresowanie ważnymi wydarzeniami
i sprawami o charakterze lokalnym i globalnym.
c) Pielęgnowanie polskości poprzez przywracanie pamięci narodowej, krzewienie kultury oraz historii Polski, a także upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych i społecznych.
d) Inicjowanie i wspieranie aktywności młodzieży w życiu publicznym oraz propagowanie idei służby w imię dobra wspólnego.

4. W zakresie kultury, sztuki, etyki i religii:
a) Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju kulturowego i społecznego.
b) Promocja działalności artystycznej związanej z różnymi regionami Polski i świata.
c) Działanie na rzecz integracji środowisk zainteresowanych kulturą oraz sztuką.
d) Promowanie polskiej kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
e) Działanie na rzecz kultu religijnego w ramach uznanych prawnie na terenie RP kościołów
i związków wyznaniowych.

5. W zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej:
a) Kształtowanie kompetencji społecznych, w szczególności w zakresie umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej oraz zachowań asertywnych.
b) Działanie na rzecz prawidłowego radzenia sobie z takimi wyzwaniami współczesnego świata, jak m.in. zalew informacyjny, konsumpcjonizm, agresja, narastające tempo życia.
c) Wspieranie rodziny żyjącej zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, jej godności, duchowości oraz troska o jej bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne.
d) Niesienie wsparcia osobom będącym w różnego rodzaju kryzysach: duchowych, emocjonalnych, psychicznych, fizycznych, społecznych.
e) Działanie na rzecz integralnego rozwoju człowieka (psychicznego, duchowego, fizycznego
i społecznego).

6. W zakresie promocji i organizacji wolontariatu:
a) Propagowanie idei wolontariatu i organizowanie działań w tym zakresie.

7. W zakresie dobroczynności:
a) Propagowanie dobroczynności.
b) Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zbieranie środków finansowych na rzecz pomocy osobom fizycznym oraz organizacjom.
c) Wspieranie domów dziecka, domów samotnych matek, domów opieki, schronisk dla bezdomnych i innych placówek oraz instytucji.

8. W zakresie edukacji międzykulturowej i działalności na rzecz ochrony praw człowieka:
a) Krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego (upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich).
b) Zwalczanie przejawów dyskryminacji wobec grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie.
c) Działanie w kierunku integracji społecznej i zawodowej oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
d) Działanie na rzecz współpracy i dialogu między kulturami i narodami.

9. W zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:
a) Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości.
b) Rozwijanie, propagowanie i wspieranie inicjatyw, postaw oraz działań mających na celu integrację, a także aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych marginalizacją.
c) Wspieranie integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

10. W zakresie ochrony środowiska:
a) Działanie na rzecz ochrony środowiska, siedlisk naturalnych, rozwoju przestrzeni życiowych człowieka.
b) Promowanie postawy ekologicznej i edukacji na rzecz zasad zrównoważonego rozwoju.

11. W zakresie edukacji zdrowotnej, sportu i rekreacji:
a) Podejmowanie działalności służącej rozwojowi ekoturystyki oraz aktywnego wypoczynku.
b) Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
c) Działanie na rzecz promocji oraz ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego społeczeństwa.
d) Promowanie zdrowego stylu życia m.in. poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie i zapobieganie złym nawykom, którego celem jest podniesienie jakości funkcjonowania człowieka
w społeczeństwie.

§ 7

Cel będzie realizowany na podstawie dobrych i sprawdzonych wzorców stosowanych w przeszłości, w tym m. in. w oparciu o doświadczenie profesora Stanisława Kasznicy oraz dra Zygmunta Szymańskiego w ich pracy edukacyjnej, działalności patriotycznej, społecznej i charytatywnej oraz z wykorzystaniem współczesnych metod działalności organizacji pozarządowych w tym zakresie. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, wykładów, prelekcji, kursów, seminariów
i innych form kształcenia;
b) organizowanie koncertów, przedstawień, imprez rekreacyjnych, pikników i innych podobnych wydarzeń;
c) organizowanie uroczystości i spotkań upamiętniających wybitne postaci w dziejach Polski;
d) organizowanie i przeprowadzanie aukcji, publicznych zbiórek charytatywnych, bali charytatywnych;
e) prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej i reprodukcyjnej dotyczącej: książek, broszur, czasopism, biuletynów, informatorów itp. w wersjach drukowanych oraz elektronicznych,
a także prowadzenie dystrybucji tych wydawnictw;
f) produkcję i dystrybucję materiałów audiowizualnych;
g) udostępnianie pomieszczeń i sprzętu Fundacji;
h) udzielanie dotacji i stypendiów;
i) udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej oraz organizacyjnej;
j) przyznawanie nagród, odznaczeń;
k) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, szkołami, szkołami wyższymi i innymi placówkami oświatowymi, osobami fizycznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;
l) propagowanie i organizowanie spotkań, konsultacji, doradztwa i innych form w zakresie pomocy pedagogicznej i psychologicznej oraz w obszarze zdrowia i edukacji;
ł) finansowanie i realizację inwestycji zgodnych z celami statutowymi Fundacji oraz zarządzanie nieruchomościami;
m) przechowywanie, katalogowanie i archiwizowanie pamiątek mających wartość historyczną, kulturalną i informacyjną;
n) realizację inicjatyw badawczych i naukowych;
o) organizację wolontariatu.

§ 8

1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną w zakresie realizacji celów zawartych w Statucie.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 9

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
1. Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z);
2. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
3. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z);
4. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
5. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
6. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z);
7. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z);
8. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z);
9. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
11. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
12. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
13. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
14. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
15. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
16. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
17. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
18. Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
19. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
20. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
21. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
22. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
23. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
24. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
25. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
26. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
27. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
28. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
29. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
30. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
31. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
32. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
33. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
34. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
35. Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z);
36. Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z);
37. Gimnazja (PKD 85.31.A);
38. Licea ogólnokształcące (PKD 85.31.B);
39. Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych (PKD 85.42.A);
40. Szkoły wyższe (PKD 85.42.B);
41. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
42. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
43. Nauka języków obcych (PKD 85.59.A);
44. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
45. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
46. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z);
47. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z);
48. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z);
49. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z);
50. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
51. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z);
52. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
53. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
54. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
55. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
56. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
57. Działalność archiwów (PKD 91.01.B);
58. Działalność muzeów (PKD 91.02.Z);
59. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z);
60. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);
61. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
62. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną
z jej celami.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§ 11

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000 złotych (pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Fundator postanawia, że 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) z majątku założycielskiego jest przeznaczone na działalność gospodarczą, którą Fundacja może prowadzić w toku swojego działania.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1. darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych,
2. dotacji (m. in. od organizacji pozarządowych, organów administracji rządowej oraz organów samorządowych) i subwencji oraz grantów,
3. środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych,
4. dochodów ze zbiórek organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
5. dochodów z majątku Fundacji,
6. odsetek bankowych,
7. nawiązek zasądzonych przez sąd,
8. działalności odpłatnej,
9. działalności gospodarczej.

§ 13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
4. Zabronione jest przyjmowanie płatności w gotówce przekraczającej równowartość 15.000 złotych (piętnaście tysięcy złotych), również w drodze więcej niż jednej operacji.
5. Za szczególne zasługi na rzecz Fundacji Zarząd może przyznać odznaczenia oraz inne nagrody
i wyróżnienia dla osób fizycznych i prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej.
6. Zarząd może także ustalić inną formę wyrażania podziękowania osobom, które dokonały darowizny na rzecz Fundacji lub w inny sposób przyczyniły się do jej rozwoju.
7. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystania do celów prywatnych majątku Fundacji przez członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich;
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
Władze Fundacji

§ 14

1) Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Rada Fundacji;
d) Rada Programowa.
2) W skład organów może wchodzić Fundator oraz osoby trzecie.

Zarząd Fundacji

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z 3-5 osób powoływanych na czteroletnią kadencję.
2. Zarząd, w tym Prezesa, powołuje Fundator.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji.
4. Z chwilą śmierci Fundatora uprawnienia o których mowa w ust. 2-3 powyżej, przechodzą na Radę Fundacji.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnie wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalenie warunków zatrudnienia i zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników oraz osób współpracujących
z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie do Fundatora z wnioskiem o zmianę Statutu.
h)występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o połączenie z inną Fundacją oraz
o likwidację Fundacji,
i ) przyznawanie dyplomów, odznaczeń, nagród pieniężnych i rzeczowych oraz darowizn.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu na 7 dni przed terminem.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Ustanie członkostwa powołanego do Zarządu członka, następuje z chwilą złożenia rezygnacji
z pełnienia funkcji członka Zarządu, odwołania przez Fundatora lub śmierci członka Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 17

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Fundacji.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać tylko Prezes Fundacji.

Komisja Rewizyjna

§ 18

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych oraz decyzyjnych w zakresie wynikającym z postanowień Statutu.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób powoływanych na czteroletnią kadencję.
2. Komisję Rewizyjną, w tym Przewodniczącego, powołuje Fundator.
3. Komisja Rewizyjna w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji.
4. Z chwilą śmierci Fundatora uprawnienia o których mowa w ustępie 2-3 powyżej przechodzą na Radę Fundacji.
5. Funkcję członka Komisji Rewizyjnej można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Komisja Rewizyjna pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
7. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej na 7 dni przed terminem.
8. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej spisuje się protokoły.
9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji.
10. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
11. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością w obecności co najmniej trzech członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego.
12. Dla ważności uchwały wymagany jest udział w głosowaniu Przewodniczącego Komisji.
13. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
14. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnie wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) bieżąca kontrola i nadzór działalności Zarządu Fundacji,
b) kierowanie pytań do Zarządu na temat działania Fundacji,
c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
d) opiniowanie działalności Fundacji.
2. Ustanie członkostwa powołanego do Komisji Rewizyjnej członka, następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej, odwołania przez Fundatora lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej.

Rada Fundacji

§ 21

1. Rada Fundacji składa się z 2-12 osób, powoływanych przez Fundatora na czteroletnią kadencję.

§ 22

1. Radę Fundacji tworzą Fundator i osoby powołane przez Fundatora.
2. Ustanie członkostwa powołanego do Rady Fundacji członka, następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji, odwołania przez Fundatora lub śmierci członka Rady Fundacji.

§ 23

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych oraz decyzyjnych w zakresie wynikającym z postanowień Statutu.

§ 24

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji na 7 dni przed terminem.
3. Z posiedzeń Rada Fundacji spisuje się protokoły.
4. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Fundator. W przypadku śmierci Fundatora, Rada Fundacji wybiera ze swego grona innego Przewodniczącego Rady.
5. Z chwilą śmierci Fundatora uprawnienia Rady Fundacji przechodzą na pozostałych członków Rady, a w przypadku zakończenia kadencji a członków Rady kończącej się kadencji.
6. Przewodniczący Rady Fundacji aktywnie współdziała z Zarządem Fundacji i organizuje prace Rady.
7. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 25

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością w obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Dla ważności uchwały wymagany jest udział w głosowaniu Przewodniczącego Rady.

§ 26

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
a) proponowanie nowych kierunków i sposobów działania Fundacji,
b) opiniowanie działalności Fundacji,
c) kierowanie pytań do Zarządu na temat działania Fundacji,
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
2. Z chwilą śmierci Fundatora, Radzie Fundacji przysługują uprawnienia, o których mowa
w § 32 oraz §33 ust.2.

Rada Programowa

§ 27

Rada Programowa jest organem opiniującym Fundacji.

§ 28

1. Rada Programowa składa się z 3-30 osób powołanych na czas nieokreślony.
2. Radę Programową, w tym Przewodniczącego, powołuje Fundator.
3. Przewodniczący organizuje prace Rady Programowej.
4. Rada Programowa w całości lub poszczególni jej członkowie mogą być odwoływani przez Fundatora przed upływem ich kadencji.
5. Z chwilą śmierci Fundatora uprawnienia o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej, przechodzą na Radę Fundacji.
6. W skład Rady Programowej mogą zostać powołane osoby będące ofiarodawcami oraz wspierające Fundację w inny sposób, a także osoby zasłużone za działalność na rzecz celów zawartych w Statucie Fundacji.
7. Rada Programowa pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na 4 lata.
8. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Programowej na 14 dni przed terminem.
9. Z posiedzeń Rady Programowej spisuje się protokoły.
10. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością w obecności połowy członków Rady.
11. Dla ważności uchwały wymagany jest udział w głosowaniu Przewodniczącego Rady.
12. W posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Fundacji.
13. Ustanie członkostwa powołanego do Rady Programowej członka, następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Programowej, odwołania przez Fundatora lub śmierci członka Rady Programowej.

§ 29

1. Do kompetencji Rady Programowej należy:
a) doradztwo w sprawach, o które zwróci się Zarząd,
b) wydanie opinii nt. działań Fundacji,
c) opiniowanie programów i planów działalności Fundacji.

ROZDZIAŁ V
Zmiana Statutu

§ 30

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator, a po jego śmierci Rada Fundacji.
2. W przypadku przeszkody uniemożliwiającej wykonanie uprawnień przez osoby wymienione
w ust. 1 uprawnienia do zmiany Statutu przysługują Radzie Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
Połączenie z inną fundacją

§ 31

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel działalności Fundacji.

§ 32

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwa jest Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
Likwidacja Fundacji

§ 33

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji.

§ 34

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach działających
w Rzeczpospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 35

Fundacja składa właściwemu Ministrowi i innym organom wskazanym przez odpowiednie przepisy prawa, sprawozdania ze swojej działalności, w terminach i o treści zgodnej z tymi przepisami.

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.